Home Для авторів

Засновник і видавець

Національний університет
"Львівська політехніка"

Контактна адреса:

Національний університет
"Львівська політехніка"

вул. С. Бандери,12, 79013, Львів
Україна

e-mail: cpee_journal@yahoo.com
http://jcpee.lp.edu.ua

Мова видання англійська.

 

Рекомендовано Вченою радою
Національного університету "Львівська політехніка"
(протокол № 40 від 22.02.2011р.)

 

© Національний університет "Львівська політехніка", 2011


Computational Problems of Electrical Engineering, Powered by Joomla!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас до подання наукових статей до журналу “COMPUTATIONAL PROBLEMS OF ELECTRICAL ENGINEERING

Електронну версію статті просимо вислати на адресу електронної пошти журналу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

Редколегія приймає до друку в журналі неопубліковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних та прикладних досліджень в наступних областях:

1.    Електротехніка та електроенергетика.
2.    Радіотехніка.
3.    Електроніка.
4.    Телекомунікації.
5.    Комп’ютерні науки
6.    Електричні вимірювання.

Автор несе повну відповідальність за зміст опублікованих матеріалів.

Для авторів з України наявність акту експертизи і варіанту рукопису статті українською мовою (2 екз.) обов‘язкові.

Після рецензування статті автору надсилається копія рецензії із зауваженнями. Всі виправлення необхідно повернути в редакцію не пізніше 15 днів після отримання рецензії. В іншому випадку редакційний комітет може відхилити статтю або перенести термін її опублікування.

Оскільки у 2013 році журнал включено до переліку фахових видань України, стаття має бути структурованою згідно з вимогами постанови Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». З метою забезпечення високого наукового рівня публікацій та подальшого входження журналу до наукометричної бази даних Scopus подані наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень та публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспектива подальших досліджень у даному напрямку.

Матеріал статей повинен відповідати профілю журналу і бути написаний англійською мовою. Зразок-шаблон до оформлення статей можна завантажити звідси (doc). Зразок відформатованої статті можна завантажити звідси (doc). Правила оформлення бібліографії у форматі ІЕЕЕ можна завантажити звідси (pdf).
Iлюстративний матеріл в тексті статті може бути як чорно-білий, так і кольоровий.

Прикінцева анотація до статей подається українською мовою. Якщо автор публікації не володіє українською мовою, то анотація буде перекладена редколегією журналу з англійської на українську.

Просимо авторів звернути увагу на оформлення посилань на україно- чи російськомовні джерела. Дані подають у такій послідовності: автори (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, у дужках – зазначення мови, якою написана стаття. Правила траслітерації повинні відповідати наведеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р., №55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF/conv?test=XX7MfyrCSgkyf1rIZiyjpdAxHI4qEs80msh8Ie6).

Також у статті необхідно навести короткі дані про отриману освіту, область наукових інтересів та надати якісні кольорові фотографії авторів.

У випадку невідповідності оформлення статей до поданих вимог вона буде повернена авторам на доопрацювання без рецензування та редагування.

 

Search

Index Logo Copernicus International

Computational Problems of Electrical Engineering, Powered by Joomla!